خفاش سبیل دار Myotis mystacinus محمد  ارجمندیمحمد ارجمندیخفاش سبیل دار Myotis mystacinus خفاش سبیل دار یكی از كوچك ترین خفاش های ایران است. گوش ها متوسط و باریك اند، گوشك از نصف طول گوش بلندتر است و نوك تقریبا تیزى دارد. پرده بالى ت...
1 Rows,