سمندرمجید حیدریمجید حیدریسمندراین جانور دوزیست یكی از جانورانی است كه در اطراف آبشار شوی زندگی می كند
1 Rows,