سودای پرواز!نجمه فرشینجمه فرشیسودای پرواز!چون کرد در دلم اثر آواز عندلیب گشتم چنانکه هیچ نماندم تحملی.. حافظ
1 Rows,