شبستان شاهزاده مسجد جامع یزدسعید موحدی سعید موحدی شبستان شاهزاده مسجد جامع یزد گرمخانه غربی مسجد جامع به شبستان شازده معروف است و دارای 48 ستون مستطیل شكل با ازاره های پوشیده از كاشیهای شش ضلعی و فیروزه ای رنگ می باشد . در ضلع ...
1 Rows,