گم شدم منتقی قاسمیتقی قاسمیگم شدم منآرزوی دفتـــــــر انشــــای من را باد برد کودکی های پر از رویای من را باد برد نمره ام از زندگی امروز زیر صــفر بود بیست های دفتر املای من را بــ...
1 Rows,