صومعه مزارمهدی  ذوالفقاریمهدی ذوالفقاریصومعه مزاردر دامنه تپه ای طبیعی در 5 کیلومتری بجستان و در مجاورت روستای مزار اثر با ارزشی واقع است که در دل تپه حفر شده و احتمالا با قلعه مزار در ارتباط است زیر...
1 Rows,