چم علیشاهمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانچم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
ارگ علیشاه تبریز حبیب علیپور ارگ علیشاه تبریز ارگ تبریز. در تبریز 250 مسجد وجود دارد كه بزرگ‌ترین آن مسجد علیشاه است كه رو به ویرانی رفته است، این مسجد در زمان تاج‌الدین علیشاه جیلانی وزیر سلطان ...
زنده رود حیات بخشمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانزنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
3 Rows,