مسجد و مدرسه عمادالدولهعدنان مرادیعدنان مرادیمسجد و مدرسه عمادالدولهمدرسه عماد الدوله کرمانشاه
مسجد عمادالدوله هوشنگ امامیهوشنگ امامیمسجد عمادالدوله این مسجد یکی از با شکوه ترین مساجد قاجاریه شهر کرمانشاه است و در سال 1285 ه. ق توسط «امام قلی میرزا عمادالدوله» والی غرب در بازار زرگرها ساخته شد. این...
2 Rows,