روستای آباد و فعالتقی قاسمیتقی قاسمیروستای آباد و فعالامروزه رشد جمعیت جوامع روستایی بدلیل شرایط جدید جهانی و شهری و صنعتی شدن، كفاف ظرفیت های جامعه را نمی كند و بسیاری از خدمات اجتماعی و امكانات زندگی و ...
1 Rows,