فیروزه؛ نگینی که نگاه‌ها را به سوی شرق ایران می‌کشاندز.ر فیروزه؛ نگینی که نگاه‌ها را به سوی شرق ایران می‌کشاندنیشابور را با فیروزه آن می‌شناسند چرا که مقام اول فیروزه را در جهان داراست و مرغوب‌ترین فیروزه جهان از گذشته با نیشابور شناخته شده است. اما امروز ن...
گنبد فیروزه ای سید رکن الدین یزدسعید موحدی سعید موحدی گنبد فیروزه ای سید رکن الدین یزدگنبد بقعه سد رکن الدین یکی از زیبا ترین گنبد های ایران در خیابان مسج د جامع یزد قرار دارد
2 Rows,