چند روزي ست هوا سرد شده است گويا ،زمستان در راه است...تقی قاسمیتقی قاسمیچند روزي ست هوا سرد شده است گويا ،زمستان در راه است...زمستان است، مردم ديار من زمستانهاي زيادي به ياد دارند.
1 Rows,