شهر قمصرسعید موحدی سعید موحدی شهر قمصرباغ شهر قمصر شهری است كه همچون ستاره ای در دامان كوههای بخش مركزی ایران نور افشانی می كند. كوهستان های پیرامون این شهر مانند حصاری برگرد شهر حلقه زد...
روستاي مازگاننجمه فرشینجمه فرشیروستاي مازگانروستاي مازگان روستايي بكر و پاك
2 Rows,