كوير مرنجابنجمه فرشینجمه فرشیكوير مرنجابشترها در كوير مرنجاب
روستاي درندنجمه فرشینجمه فرشیروستاي درنددرند روستايي در دل كوير
2 Rows,