امامزاده آقاعلی عباس و سید محمد(ع)مجتبی ملانظرمجتبی ملانظرامامزاده آقاعلی عباس و سید محمد(ع)امامزاده آقاعلی عباس و سید محمد(ع)، از فرزندان بلافصل امام موسی بن جعفر(ع) که مقبره مطهرشان در شهر بادرود است. گنبد این امامزاده بزرگترین گنبد خاورمیانه از نظر قطر آن می‌باشد.
آرامگاه یار محمد خان سردار مفخم شادلوaria kasraieآرامگاه یار محمد خان سردار مفخم شادلوآرامگاه یار محمد خان سردار مفخم شادلو
قلعه باستاني محمديه ناييننجمه فرشینجمه فرشیقلعه باستاني محمديه نايينمحمديه نايين از وراي ديوارهاي قلعه محمديه (عاشورگاه)
امام زاده سيدمحمد نوجه مهرمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانامام زاده سيدمحمد نوجه مهرامام زاده نوجه مهر در كنار رود ارس و در روستاي نوجه مهر قرار دارد.
15 Rows,1 of 22