گاومیش به هنگام آبتنی در مرداب یوسف روحییوسف روحیگاومیش به هنگام آبتنی در مرداب گاومیش به هنگام آبتنی در مرداب - photo by payam mohamadi
مرداب انزلیمحمد رزازانمحمد رزازانمرداب انزلینمایی از نیلوفرهای دریایی
2 Rows,