خسته از پیله های مسخ شدهنجمه فرشینجمه فرشیخسته از پیله های مسخ شدهاوه ، به به غریب پروانه از کجایی تو با چنین خط و خال ؟ شهر عشاق روشنی اینجاست شهر پروانه های زرین بال نه غریبم من ، آشنا هستم از شبستان شعر ...
1 Rows,