سنگ نگاره نخستین و منظمترین ارکسترال ملی تاریخ تقی قاسمیتقی قاسمیسنگ نگاره نخستین و منظمترین ارکسترال ملی تاریخ نخستین و منظم ترین ارکسترال ملی در تاریخ حدود 1600 سال پیش در طاق بستان کرمانشاه (کرماشان) دوره ساسانی تمامی چنگ نوازان و هفت نفر دیگر زن هستند؛یکی ...
1 Rows,