بوستان ناجیسعید موحدی سعید موحدی بوستان ناجیاین عمارت وباغ از املاک شخصی بنام ناجی بوده که چس از اهدا به شهر داری بصورت بوستان باز سازی شده این بوستان در بلوار خروجی شهر یزد بطرف کرمان بنامک بل...
بوستان ناجی یزدسعید موحدی سعید موحدی بوستان ناجی یزدبوستان ناجی شامل عمارت وباغ از املاک یکی از متمولین یزد بنام ناجی بوده که به شهر داری حمیدیا واگذار که پس از تعمیر وباز سازی توسط شهر داری بصورت بوستا...
2 Rows,