دهم بهمن و برپايي مراسم کوسه ناقالي در روستاي خان آبادتقی قاسمیتقی قاسمیدهم بهمن و برپايي مراسم کوسه ناقالي در روستاي خان آبادمراسم کوسه ناقالی (جشن چوپانان برای شکر گزاری) یکی از رسومات مردم استان مرکزی است.این مراسم هر ساله در روستای خان آباد شهرستان خمین در دهم بهمن ماه برگزار مي شود.
1 Rows,