دره نجیبنجمه فرشینجمه فرشیدره نجیبدره نجیب یکی از مسیرهای صعود به شیرکوه می باشد.
1 Rows,