بام ایران از بلندای اصفهانمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانبام ایران از بلندای اصفهانمنظره ی قله دماوند از فراز قله کرکس
ندای بهارنجمه فرشینجمه فرشیندای بهاردرختان غرق در شادی بهارند و پرندگان با زمین هم آوازند.هر یک ندا میدهند دلهای خاموش را که در بازی شادمانه ما شریک شوید!
2 Rows,