نگاهی اجمالی به گذشته تا حال روستای خان آبادتقی قاسمیتقی قاسمینگاهی اجمالی به گذشته تا حال روستای خان آبادنگاهی اجمالی به گذشته تا حال خان آباد اگر اندکی به گذشته برگردیم به سالهای قبل از نیمه دهه هفتاد هجری شمسی ونگاهی به جایگاه وموقعیت خان آباد داشته...
مسجد جامع یزد با نگاهی دیگرنجمه فرشینجمه فرشیمسجد جامع یزد با نگاهی دیگرآسان نیست همیشه یک حس زیبا را با خود نگاه داری! باید یکجوری آن را ثبت کنی حتی اگر با دوربین موبایل باشد! از کوچه پشت مسجد جامع یزد عبور میکردم که نگا...
2 Rows,