طبيعت ونيارمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانطبيعت ونيارروستاي ونيار در نزديكي شهر تبريز و در مسير جاده قديم تبريز به اهر واقع شده است.
1 Rows,