پاشورهبابک ارجمندیبابک ارجمندیپاشورهقله پاشور - این عكس از گوسفندسرا (جبهه جنوبی دماوند گرفته شده است)
قله پاشورهبابک ارجمندیبابک ارجمندیقله پاشورهپاشوره 4010 متر موقعیت جغرافیائی : قله پاشوره در ناحیه کوهستانی موسوم به فیروزکوه در شمال خط الراس طولانی ماز یا دوبرار و جنوب جاده هراز در ناح...
2 Rows,