بازار پنجه علی یزدسعید موحدی سعید موحدی بازار پنجه علی یزدبازار پنجه علی که در دوه قاجار ساخته شده در خیابان قیام یزد واقع شده
1 Rows,