مسجد امیر چقماقسعید موحدی سعید موحدی مسجد امیر چقماقموقعیت مكانی : این بنا در ضلع جنوبی چهار راه شهدا ، محله امیر چقماق ، جنب میدان امیر چقماق واقع است . بانی طبق اظهارات مؤلف جامع مفیدی وهمچنی...
سر در مسجد امیر چقماق یزدسعید موحدی سعید موحدی سر در مسجد امیر چقماق یزدسر در شرقی - ماذنه وگنبد مسجد امیر چقماق
تکیه امیر چقماقسعید موحدی سعید موحدی تکیه امیر چقماقمجموعه امیر چخماق امیر جلال الدین چخماق از سرداران و امرا شاهرخ تیموری و حاکم یزد با همکاری همسر خود فاطمه خاتون در جهت آبادانی یزد مجموعه ای شامل ...
4 Rows,