گیاه کاکوتیبابک ارجمندیبابک ارجمندیگیاه کاکوتیکاکوتی از تیره نعنائیان است و کاربرد های غذایی و دارویی دارد و عطر آن نزدیک به آویشن است.
امان از روزگار(چی شد که ایطو شد کاکو؟)ع بهنام رادع بهنام رادامان از روزگار(چی شد که ایطو شد کاکو؟)امان از روزگار(چی شد که ایطو شد کاکو؟)
2 Rows,