شروع فصل برداشت گندم از سطح مزارع زیر کشت روستای خان آبادتقی قاسمیتقی قاسمیشروع فصل برداشت گندم از سطح مزارع زیر کشت روستای خان آبادگـیــــــاه گندم: گندم گیاهی است نسبتا" مقاوم که میتوان آنرا بصورت بهاره یا پاییزه و یا زمستانه کشت کرد؛کشت پاییزه گیاه گندم نسبت به بقیه کشتها بهتر است زیرا در این روش گیاه فرصت کافی برای رشد را خواهد داشت و در ضمن کیفیت و کمیت آن هنگام برداشت افزایش میابد
برداشت گندمحسن  گنجیحسن گنجیبرداشت گندمبرداشت گندم در استان گلستان
تالاب بین الملی گندمانsina baratpour sina baratpour تالاب بین الملی گندماناین تالاب که زیستگاه حیواناتی نظیر گراز و روباه شغال و ... میباشد در پای کوه کلار بعد از شرستان بروجن قرار دارد.
گندم زارمازیار ذاکریمازیار ذاکریگندم زارگندم زار - شهر ری
گندم زارهای رامیانمهدی بایگندم زارهای رامیانگندم زارهای روستای قورچای در شهرستان رامیان
گندممحمد  ارجمندیمحمد ارجمندیگندممذرعه گندمی تقریبآ در نزدیکی شهرضا
مزرعه گندمبهروز سنگانیبهروز سنگانیمزرعه گندممزارع سرسبز پارس آباد مغان
به رنگ بهشتمحمد رزازانمحمد رزازانبه رنگ بهشتمزارع گندم در شاهرود
9 Rows,