كشف نقش ارابه ي چهار چرخ 6000 سالهمحمد  ناصری فردمحمد ناصری فردكشف نقش ارابه ي چهار چرخ 6000 سالههنرهاي صخره اي، زبان سخن گوي انسان هاي اوليه بوده كه بواسطه آنها تعامل داشته و انتقال پيام داده اند.
1 Rows,