سنگ نگاره تاق بستان

سنگ نگاره تاق بستان
درباره اشخاص به نمایش درآمده دراین سنگ نگاره نظرات متفاوتی از سوی باستانشناسان ومحققین تاریخ ارائه گردیده است. رایج ترین این نظریه ها نفر وسط را اردشیر دوم وشخص سمت راست وی را "اهورامزدا"وشخص سمت چپ وی را"مهر"(میترا) معرفی می کند.نفرچهارم که درزیرپای شاه واهورامزدا افتاده است رانیز"اهریمن"ذکر می کند.اهورامزدا تاجی کنگره دار برسرداردوروی بطرف شاه گردانیده وحلقه روبان دارمختص به ساسانیان رابه وی اعطا می کند. "مهر"درپشت سر شاه ایستاده وانواری ازسر وی ساطع می باشد.اودرحالی که لباسی تقریبا نظیرلباس اهورامزدابرتن داردوشاخه های بلند"برسم"دردست،برروی گل نیلوفری که درزیرپایش نقش گردیده،ایستاده است. 00Facebook Twitter
غلامحسین | دوشنبه 17 فروردين 1388 | 11 سال پیش1441 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید