شهر قدمگاه رضوی

شهر قدمگاه رضوی
در معماری ایرانی نحوه ورود به فضاهای مذهبی یا زیارتی، متفاوت از نحوه ورود به باغ های است. برای ورود به مکان های زیارتی، زائر به صورتی تدریجی از پیش فضاهایی عبور می کند که آمادگی ذهنی لازم را برای حضور در آن مکان به دست آورد. درحالی که در باغ های ایرانی، اگر پیش فضایی واسط وجود داشته باشد، به هیچ وجه قصد ایجاد آمادگی ذهنی نیست و بیش از هر چیز، صرفا عاملی برای تشدید تاثیر فضای باغ است. لیکن مجموعه قدمگاه، ویژگی نحوه ورود به فضاهای مذهبی و زیاری را به نحوی بسیار متفاوت و با مقیاسی بسیار وسیعتر در بردارد. در این مجموعه، ذهن زائر به صورت مرحله ای، آمادگی رسیدن به فضای مقدس را پیدا میکند. این نوع درک فضایی مرحله ای که Processional نامیدهمیشود، عاملی است که به هیچ وجه در باغ های خصوصی ایرانی وجود نداشته است و به ندرت در فضاهای مذهبی و زیاری ایران شاهد تکاملیافته تر آن هستیم. 00Facebook Twitter
مرتضی کاشفی | دوشنبه 26 مرداد 1388 | 10 سال پیش1468 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید