ایران تربت پاک نیاکان ما

ایراندوستان عزیز هنگامی که مازندران زیبا را درمینوردید و به سرزمین کهن رویان و روستاهای خوش اب و هوا بلده تشزیف میاورید زیبایی و پاکی این سرزمین را ارجمند دارید . طبیعت زیبا را تمیز و پاکیزه پاس دارید.میراث پاک کهن را برای آیندگان پایدار نمایید. بدانید که این سرزمین تربت پاک نیاکان ماست.00Facebook Twitter
alireza parirokh | يكشنبه 26 مهر 1388 | 10 سال پیش910 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
alireza parirokh عضویت از يكشنبه 26 مهر 1388