سنگ نگاره نخستین و منظمترین ارکسترال ملی تاریخ

سنگ نگاره نخستین و منظمترین ارکسترال ملی تاریخ
نخستین و منظم ترین ارکسترال ملی در تاریخ حدود 1600 سال پیش در طاق بستان کرمانشاه (کرماشان) دوره ساسانی تمامی چنگ نوازان و هفت نفر دیگر زن هستند؛یکی از چهار نفر سرپا ایستاده به گمانم باربد است که سرپرستی رامشگران را نیز انجام می دهد. منبع:facebook.com10Facebook Twitter
تقی | شنبه 10 دی 1390 | 8 سال پیش1387 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید