مقبره شیخ خلیفه

مقبره شیخ خلیفه
ازاماکن تاریخی که درروستای جزه بخش خفراستان فارس قراردارد00Facebook Google+ Twitter
محمدنجاتی جزه | چهارشنبه 23 فروردين 1391 | 7 سال پیش1439 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمدنجاتی جزه عضویت از دوشنبه 7 فروردين 1391کارشناس سنجش وارزشیابی اداره آموزش وپرورش خفر
واژه کلیدیمقبرهشیخخلیفه