حمام خانی بستک

حمام خانی بستک
حمام خانی بستک پیشینه آن از دوره قاجار ذکر کرده اند10Facebook Twitter
عبدل | چهارشنبه 20 اسفند 1393 | 5 سال پیش2021 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیحمامخانیبستک