خانه طباطبايي كاشان

خانه طباطبايي كاشان
  • خانه طباطبايي كاشان
  • خانه طباطبايي كاشان
اين خانه در سال 1250 ه.ق با مهارت و هنرمندي استاد علي مريم ساخته شده است و مشتمل بر چهار حياط ميباشد. اين مجموعه با 4700 متر وسعت همچنين داراي 40 اتاق، 4 سرداب، 3 بادگير و دو رشته قنات است.معماري اين خانه متقارن و درون گراست و پيوند آساني در ان ميان طبيعت و انسان برقرار است چرا كه وسعت آسمان و آبي حوض بزرگ حياط اصلي از درون بسياري از اتاقهاي مجموعه قابل لمس است.30Facebook Twitter
نجمه | دوشنبه 10 فروردين 1394 | 5 سال پیش1328 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی