گور بهرام آسپاس

گور بهرام آسپاس
  • گور بهرام آسپاس
  • گور بهرام آسپاس
در دره اي که سابقاً شکارگاه پادشاهان و اُمراي ايران زمين بوده و به نام دره بهادران معروف گرديده است چشمه هاي بزرگ و عميقي موجود است و از جمله داراي چشمه پهناوري است که آبهاي آن قسمتي از اراضي اطراف خود را به صورت باتلاقي درآورده است. در تواريخ مذکور است که بهرام گور در سال 439 در اثناي شکار گورخر در اين باتلاق فرو رفته و ناپديد شده و ازآن به بعد باتلاق به نام گور بهرام خوانده شده است.مساحت اين منطقه تفريحي حدود 7 هکتار است. در مورد انگيزه نامگذاري اين منطقه مي توان به واژه پهلوي«هوسپاس» به معني«خوب سپاس» اشاره کرد و همينطور «آسپاسيا»،نام معشوقه يوناني کورش کوچک بوده است که به دست اردشير دوم افتاد. 10Facebook Twitter
احمد | شنبه 21 اسفند 1395 | 3 سال پیش2336 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید