برداشت خرما

برداشت خرما
  • برداشت خرما
  • برداشت خرما
  • برداشت خرما
  • برداشت خرما
ماه های مرداد و شهریور فصل برداشت خرما از نخیلات میباشد . بعلت افت زنجره (در گویش محلی شیروو) خرما ها فاقد ارزش هم از نظر کیفی و بازار پسندی هم از نظر کممی بار دهی خرما بسیار افت کرده و برداشت ان جز ضرر منفعت دیگری نداردبرداشت خرما از نخلهای مرتفع کاری بس دشوار وبسیار خطر ناک است 20Facebook Twitter
عبدل | شنبه 18 شهريور 1396 | 2 سال پیش2282 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیبرداشتخرما