سنگ نگاره های ایران و گمانه یوفوها Ufo

سنگ نگاره های ایران و گمانه یوفوها Ufo
طي بررسي و مطالعات يک دهه اي که بر روي سنگ نگاره هاي نقاط مختلف ايران و ديگر نقاط جهان داشتيم به نقوش انسان هايي بر خورد مي کرديم که دستان و پاهايي باز داشتند. در نماد شناسي جهاني به مضمون انسان جادوگرانه است. مريخ پيماي کنجکاوي در سال 2014 نيز نقشي بر روي تخته سنگي از مريخ ارسال کرده است که شباهت نزدیک به نقوش در نقاط مختلف ايران و جهان دارد و بسيار شگفت انگيز است.! کشف نمونه های ایران: محمد ناصری فرد youtube.com00Facebook Twitter
محمد | چهارشنبه 14 آذر 1397 | 6 ماه پیش1490 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید