ایمان مقدم عضویت از يكشنبه 12 اسفند 1386
اطاقور
اطاقورزیبایی و آرامش این منطقه بی نظیر است . این منطقه دارای 3 پارک جنگلی(خرما،بلوردگان و مریدان) و مناطق کوه و جنگل و رودخانه میباشد.
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 936اطاقور