مجتبی صفری عضویت از جمعه 31 خرداد 1392
باغهای روستای خساره(شهرستان طارم)
باغهای روستای خساره(شهرستان طارم)عکس باغهای روستای خساره(شهرستان طارم)
سنگ
سنگ" اوغلان قز"روستای خسارهعکس مربوط است به سنگ معروف به "اوغلان قر""دختر و پسر" که در بالای کوه قرار دارد که سنگ سمت راست متعلق به دختر وسنگ سمت چپ متعلق به پسر است.که از زمان ...
2 Rows,