مجید سلمانی ندوشنعضویت از پنجشنبه 17 فروردين 1391
منارجنبان ندوشن
منارجنبان ندوشنمنار جنبان ندوشن
مسجد آمنه گل ندوشن
مسجد آمنه گل ندوشنبنای اولیه آن از آثار قرن هشتم هجری و بنای فعلی، منحصر به اتاق کوچکی است که تنها اثر قابل توجه آن، سنگ نوشته ای به خط نسخ خوش است که در آن نام بانی مس...
مسجد قلعه ایها
مسجد قلعه ایهاندوشن-جنب مسجد مسجد قلعه
4 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 5181مسجدآمنهندوشنقلعهایهاسفیدهمنارجنبان