محمد رفیعیمحمد رفیعیعضویت از پنجشنبه 4 شهريور 1389
آقداش سرزمین خاطرات سبز
آقداش سرزمین خاطرات سبزروستای آقداش ...بخش نوبران شهرستان ساوه5.0 بر اساس 1 رای
یخچال طبیعی
یخچال طبیعی چشم اندازی به کوههای اطراف حومه آقداش {غار خانا} یخچال طبیعی آقداش ،در ارتفاعات روستای آقداش بین قله سلسال و صخره زنبور قراردارد. به صورتی كه وقتی...
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 3621یخچالطبیعیآقداشسرزمینخاطراتسبز