مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند
پارک کوهستانی صفه
پارک کوهستانی صفهبام زیبای شهر اصفهان در جنوبی ترین نقطه شهر
قهرود
قهرودباغ شهری زیبا در دل ارتفاعات شمالی کرکس، استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود
باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رودشهرستان لنجان، 40 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
پرکستان
پرکستانروستایی آرمیده بر کرانه زنده رود، 68 کیلومتری جنوب غرب اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
زنده رود حیات بخش
زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
چم علیشاه
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان5.0 بر اساس 3 رای
شکوه دماوند
شکوه دماوندجلوه زیبای قله دماوند از جبهه شمالی در ییلاقات آمل، استان مازندران5.0 بر اساس 1 رای
غار ده شیخ
غار ده شیخدو کیلومتری شهر پاتاوه، 45 کیلومتری شمال غرب یاسوج، استان کهگیلویه و بویراحمد5.0 بر اساس 1 رای
عبور از بهشت
عبور از بهشتجاده رویایی اسالم به خلخال در استان گیلان5.0 بر اساس 1 رای
روستای سرآقاسید
روستای سرآقاسیدشهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری5.0 بر اساس 2 رای
دریاچه افوس
دریاچه افوسشهرستان بویین میاندشت، غرب استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
چشمه لنگان
چشمه لنگانشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
201 Rows,1 of 1723

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 270830شاهانکوهآبشارزیبایپونهزارتالابچغاخورسمیرمپاییززایندهرودروستایشگفتانگیزابیانهسرچشمهاصلیتونلاولکوهرنگهایآتشگاهارتفاعاتشهرافوسدامنهسرسبزطبیعتسردابرستمیدریاچهزاگرساصفهانمسابقهچادگانهونجانشهرضااسفرجانمسجدامامایرانپلخواجوبهارجنگلخوزستاندهدزگلگشتیمُنگشتمنارهعلیمیدانشهرچایارومیهشکوفههشتبهشتکاخمهمانسرایعباسیمقبرهصائبصفهپاچنارمارنانلالهواژگونآغچهجوییزاینده رودرودخانهپلاسگانبُلطاقبویینمیاندشتچهارمحال و بختیاریچمعالیهورهسامانچهارمحالتپهباستانیآریایی هارحمت آبادخوانسارطباطبایی هاکاشانپادنادهاقانآستانهیخزعفرانکوهیمناردرهشاه صفیبابارکن الدینتختفولادقلعهشاهدژآرامستانآلمالُخبهاریسرداراسعدیاسآلبالوسدکارونسهسوسنایذهخرسانکارون 3کارون 4روستاشالومنگشتمرکزیشیوندحفاظتبارجسد کارون 3شیمبارمسجد سلیمانتلهکابینرامسرمازندرانامامزادهحسینقزوینکلبهگیلانفومنطلوعخورشیدخزردریابازارمحصولاتماسولهزیباباملاهیجانمزرعهعباسجواهردهشویتله زنگشاهلولاکچرمهینآرامگاهیوسفخسروشاعرقشقاییقلهپازنپیردنگزلوخونیارکُمهونکگردنهشادیپشتفریدونشهرلنگانزمستانهشاهانکوهمکدینعلیاپشتکوهطُرزهپشندگانبهراموهرگانگوکاننازمصیرسیبکزردکوهمیلیصمصامیشیرسنگیشیخعلیخانباغرستماردلبندرخوشمیوهگاوجفتدزدارونبابااحمدآلوچهسفلیکوچعشایرپستانسبزیننُقُلبادامبهرام آبادچالچرانهگلهشبپارکناژوانپرندهمهاجرچهارباغزمستاننقشجهانکرکسدماوندنیاسررودخانسیورلارتهرانزردلیمهیخچالالبرزطالقانکلوسهسی و سهاللهوردیخاننمکلاله زارلالیگتوندعلیاسرآقاسیداسالمخلخالغارآملشکوهعلیشاهلنجانپرکستانزندهبیشهقهرودکوهستان