مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند
چم علیشاه
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان5.0 بر اساس 3 رای
شکوه دماوند
شکوه دماوندجلوه زیبای قله دماوند از جبهه شمالی در ییلاقات آمل، استان مازندران5.0 بر اساس 1 رای
غار ده شیخ
غار ده شیخدو کیلومتری شهر پاتاوه، 45 کیلومتری شمال غرب یاسوج، استان کهگیلویه و بویراحمد5.0 بر اساس 1 رای
عبور از بهشت
عبور از بهشتجاده رویایی اسالم به خلخال در استان گیلان5.0 بر اساس 1 رای
روستای سرآقاسید
روستای سرآقاسیدشهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری5.0 بر اساس 2 رای
دریاچه افوس
دریاچه افوسشهرستان بویین میاندشت، غرب استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
چشمه لنگان
چشمه لنگانشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
فرش زمرّدین بهاری
فرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان5.0 بر اساس 1 رای
پل شهدای لالی
پل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان5.0 بر اساس 1 رای
دریاچه سد گتوندعلیا
دریاچه سد گتوندعلیاشهرستان لالی، شمال استان خوزستان5.0 بر اساس 1 رای
ضیافت بهار
ضیافت بهارلاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان5.0 بر اساس 2 رای
آبشار نمک
آبشار نمکشهرستان خور و بیابانک، شرق استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
196 Rows,1 of 1723

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 238339شاهانکوهآبشارزیبایپونهزارتالابچغاخورسمیرمپاییززایندهرودروستایشگفتانگیزابیانهسرچشمهاصلیتونلاولکوهرنگهایآتشگاهارتفاعاتشهرافوسدامنهسرسبزطبیعتسردابرستمیدریاچهزاگرساصفهانمسابقهچادگانهونجانشهرضااسفرجانمسجدامامایرانپلخواجوبهارجنگلخوزستاندهدزگلگشتیمُنگشتمنارهعلیمیدانشهرچایارومیهشکوفههشتبهشتکاخمهمانسرایعباسیمقبرهصائبصفهپاچنارمارنانلالهواژگونآغچهجوییزاینده رودرودخانهپلاسگانبُلطاقبویینمیاندشتچهارمحال و بختیاریچمعالیهورهسامانچهارمحالتپهباستانیآریایی هارحمت آبادخوانسارطباطبایی هاکاشانپادنادهاقانآستانهیخزعفرانکوهیمناردرهشاه صفیبابارکن الدینتختفولادقلعهشاهدژآرامستانآلمالُخبهاریسرداراسعدیاسآلبالوسدکارونسهسوسنایذهخرسانکارون 3کارون 4روستاشالومنگشتمرکزیشیوندحفاظتبارجسد کارون 3شیمبارمسجد سلیمانتلهکابینرامسرمازندرانامامزادهحسینقزوینکلبهگیلانفومنطلوعخورشیدخزردریابازارمحصولاتماسولهزیباباملاهیجانمزرعهعباسجواهردهشویتله زنگشاهلولاکچرمهینآرامگاهیوسفخسروشاعرقشقاییقلهپازنپیردنگزلوخونیارکُمهونکگردنهشادیپشتفریدونشهرلنگانزمستانهشاهانکوهمکدینعلیاپشتکوهطُرزهپشندگانبهراموهرگانگوکاننازمصیرسیبکزردکوهمیلیصمصامیشیرسنگیشیخعلیخانباغرستماردلبندرخوشمیوهگاوجفتدزدارونبابااحمدآلوچهسفلیکوچعشایرپستانسبزیننُقُلبادامبهرام آبادچالچرانهگلهشبپارکناژوانپرندهمهاجرچهارباغزمستاننقشجهانکرکسدماوندنیاسررودخانسیورلارتهرانزردلیمهیخچالالبرزطالقانکلوسهسی و سهاللهوردیخاننمکلاله زارلالیگتوندعلیاسرآقاسیداسالمخلخالغارآملشکوهعلیشاهلنجان