عباس رضائی عضویت از چهارشنبه 12 خرداد 1389
آرمگاه امامزاده علی (ع)
آرمگاه امامزاده علی (ع)آرامگاه امام‌زاده علی (ع) در روستاى چناسك قرار دارد. امام زاده علی بن عون بن علی (ع) نوه امام علی (ع) می باشد. ساختمان امام‌زاده ‌در حال حاضر، به دو ...
عزدارای محرم
عزدارای محرمدر روستای چناسك و روستاهای اطراف آن مراسم باشكوهی در ایام محرم برگزار می شود. از روز اول محرم تا روز دهم صبح ها مراسم شبیه خوانی توسط گروهی از ساكنان ...
گرمابه چناسك
گرمابه چناسكگرمابه چناسك كه قدمتش به دوره قاجاریه می رسه و جزء آثار ثبت شده ملی قرار گرفته شده است.
3 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 3648آرمگاهامامزادهعلیععزدارایمحرمگرمابهچناسك