علیرضا مقدسی علیرضا مقدسی عضویت از چهارشنبه 13 مهر 1390
آبشار پونه زار فریدونشهر
آبشار پونه زار فریدونشهرموقعیت: اگر از فریدونشهربه سمت روستای چغیورت حرکت نمایید بعد از عبور از این روستا به روستای کوچک دیگری به نام دربند در کنار جاده می رسید. مسیر مستقیم ...
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1246آبشارپونهزارفریدونشهر