محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com
شباهت های جهانی بزکوهی  Ibex
شباهت های جهانی بزکوهی Ibexبزکوهی نماد ایران باستان بوده است5.0 بر اساس 1 رای
فنجان نماها Cupmarks
فنجان نماها Cupmarksفنجان ها عمری به سان عمر بشر روی کره زمین دارند
کشف نقوش زیگورات های کهن در تیمره
کشف نقوش زیگورات های کهن در تیمرهسنگ نگاره های کهنن ایران، پنجره هایی رو به به گذشته های دور می باشند.
سنگ نگاره های ایران و گمانه یوفوها Ufo
سنگ نگاره های ایران و گمانه یوفوها Ufoطي بررسي و مطالعات يک دهه اي که بر روي سنگ نگاره هاي نقاط مختلف ايران و ديگر نقاط جهان داشتيم به نقوش انسان هايي بر خورد مي کرديم که دستان و پاهايي باز داشتند ... .
بزکوهی نماد ایران باستان
بزکوهی نماد ایران باستاننقش بزکوهی در سبک هنری اندیشه نگار(ایدئوگرام) نماد ایران باستان، بویژه ایلام کهن بوده است
لرهای ایران و ایلمایی ها
لرهای ایران و ایلمایی هاپوشش های ساده هم می نواند معرف نمادهای مشترک فرهنگی تاریخی جوامع بشری باشد.
سنگ نگاره های ایران و سکه های ایلمایی
سنگ نگاره های ایران و سکه های ایلماییسنگ نگاره های ایران، مبانی تاریخ و هنر این سر زمین محسوب می شوند که رد پای آنها در کلیه عرصه های زیستی نیاکان قابل رصد است.
سنگ نگاره های سونگون ارسباران - آذربایجان شرقی
سنگ نگاره های سونگون ارسباران - آذربایجان شرقیسنگ نگاره ها، یکی از منابع کهن فرهنگی جوامع بشری محسوب می شوند. ارزش و اهیمیت آنها با دانش تخصصی و میزان علاقه مندی متولیان امور و مردم رابطه مستقیم دارد.
راز صورت فلکی ستاره جدی و  فراوانی باران
راز صورت فلکی ستاره جدی و فراوانی باراننجوم کهن و هنر کهن5.0 بر اساس 3 رای
شباهت سنگ نگاره های  و ایتالیا
شباهت سنگ نگاره های و ایتالیاPrehistoric Rock Art (Human) of Iran and Italy
56 Rows,1 of 523

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 87947کتابموزههایسنگیهنرهایصخرهسنگنگارهایرانتیمرهخمینIRANROCKARTSنمادهایاندیشهنگارPETROGLYPSIDEOGRAMSYMBOLSماقبلتاریخینقشبزکوهیباستاننمادخواهیزایندگیباروریمحافظترقصآیینیجادوییReligiousDancingDancingsمشابهتشمالیترینجنوبینقطهانعکاسیزندگیمحیطاقلیمیمقایسهمیمندباسنگفرانسهغارلاسكوهنرسوارهطرحرویسفالینهنقوشكهنیوزمیانحیواناتمنقرضشدهاسترالیانوعپوششزنانمنظرآثارهنریهنرسنگدرونغارهاكوهمفرغسفالخانهردپایجانشینیروستایدستكندشباهتتاریخسهاییفرازطبيعتزيباسنگ نگارهسفالينهپيكرهمفرغيبزكوهيزيگوراتتيمرهكشفارابهچهارچرخ6000سخنشناسيسنگ نگارههایزبانمشترکجهانیانسانفرازمینیناصریفردبالداردیوارهکوهجهانپژوهشگرانقالهرنماهایکهنایتالیاصورتفلکیخانوادهجدیفراوانیبارانکاملگالریسننگدرسایتبنیادشناسیبرادشاوکشورسوئیسنگاره هاسکهایلماییلرهایگمانهیوفوهاUfoکشفزیگوراتفنجاننماهاCupmarksناصری فردپاانیمیشنشهرسوختهنگاره های
دوست های من (8)نمای ایران (مدیر)مهدی مخلصیانمهرداد زینلیانسمانه زارعیمحمد رفیعیبابک ارجمندیحامد محمدیعلی ارجمندی
آخرین نظرها