محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com
ارزش و اهمیت سنگ نگاره ها در دنیا
ارزش و اهمیت سنگ نگاره ها در دنیاهنرهای صخره ای، مبانی تاریخ، هنر و فرهنگ اند و از سرمایه های بی بدیل جوامع بشری محسوب می شوند
رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخ
رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخبعضی نقاشی های کهن petroglyphs مکشوفه در ایران، گویای سیر اندیشه و باورهای انسان در زمان های طولانی و نقاطی بس بعید از یکدیگرند.
سنگ نگاره های کهن و نقشه گردشگری ایران
سنگ نگاره های کهن و نقشه گردشگری ایرانیکی از جاذبه های ملی و جهانی جوامع، هنرهای صخره ای کهن Rock Art می باشند
شباهت سنگ نگاره های ایران، از شمال تا جنوب!
شباهت سنگ نگاره های ایران، از شمال تا جنوب!سنگ نگاره ها، کهن ترین اسرار اندیشه و ذوق بشرند.
بزکوهی نماد ایران باستان، با شباهت و پیام های یکنواخت ملی
بزکوهی نماد ایران باستان، با شباهت و پیام های یکنواخت ملیهنرهای کهن اغلب در قالب تصویر خط سخن گفته اند.
شباهت های جهانی بزکوهی  Ibex
شباهت های جهانی بزکوهی Ibexبزکوهی نماد ایران باستان بوده است5.0 بر اساس 1 رای
فنجان نماها Cupmarks
فنجان نماها Cupmarksفنجان ها عمری به سان عمر بشر روی کره زمین دارند
کشف نقوش زیگورات های کهن در تیمره
کشف نقوش زیگورات های کهن در تیمرهسنگ نگاره های کهنن ایران، پنجره هایی رو به به گذشته های دور می باشند.
سنگ نگاره های ایران و گمانه یوفوها Ufo
سنگ نگاره های ایران و گمانه یوفوها Ufoطي بررسي و مطالعات يک دهه اي که بر روي سنگ نگاره هاي نقاط مختلف ايران و ديگر نقاط جهان داشتيم به نقوش انسان هايي بر خورد مي کرديم که دستان و پاهايي باز داشتند ... .
بزکوهی نماد ایران باستان
بزکوهی نماد ایران باستاننقش بزکوهی در سبک هنری اندیشه نگار(ایدئوگرام) نماد ایران باستان، بویژه ایلام کهن بوده است
لرهای ایران و ایلمایی ها
لرهای ایران و ایلمایی هاپوشش های ساده هم می نواند معرف نمادهای مشترک فرهنگی تاریخی جوامع بشری باشد.
61 Rows,1 of 623

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 116045کتابموزههایسنگیهنرهایصخرهسنگنگارهایرانتیمرهخمینIRANROCKARTSنمادهایاندیشهنگارPETROGLYPSIDEOGRAMSYMBOLSماقبلتاریخینقشبزکوهیباستاننمادخواهیزایندگیباروریمحافظترقصآیینیجادوییReligiousDancingDancingsمشابهتشمالیترینجنوبینقطهانعکاسیزندگیمحیطاقلیمیمقایسهمیمندباسنگفرانسهغارلاسكوهنرسوارهطرحرویسفالینهنقوشكهنیوزمیانحیواناتمنقرضشدهاسترالیانوعپوششزنانمنظرآثارهنریهنرسنگدرونغارهاكوهمفرغسفالخانهردپایجانشینیروستایدستكندشباهتتاریخسهاییفرازطبيعتزيباسنگ نگارهسفالينهپيكرهمفرغيبزكوهيزيگوراتتيمرهكشفارابهچهارچرخ6000سخنشناسيسنگ نگارههایزبانمشترکجهانیانسانفرازمینیناصریفردبالداردیوارهکوهجهانپژوهشگرانقالهرنماهایکهنایتالیاصورتفلکیخانوادهجدیفراوانیبارانکاملگالریسننگدرسایتبنیادشناسیبرادشاوکشورسوئیسنگاره هاسکهایلماییلرهایگمانهیوفوهاUfoکشفزیگوراتفنجاننماهاCupmarksناصری فردپاانیمیشنشهرسوختهنگاره هایپیامیکنواختملیشمالتاجنوبنقشهگردشگرینقاشیپیکرهگلیپیشتاریخ
دوست های من (8)نمای ایران (مدیر)مهدی مخلصیانمهرداد زینلیانسمانه زارعیمحمد رفیعیبابک ارجمندیحامد محمدیعلی ارجمندی
آخرین نظرها