امید بهرامی نیاعضویت از دوشنبه 8 آذر 1389
غار دست ساز خالو حسین
غار دست ساز خالو حسیناین غار دست ساز که حاصل تلاش جانفرسا و نستوهانه خالوحسین است از چندین اتاق؛حمام؛قبر وی و ... تشکیل شده و در دشت میگوره که ییلاق عشیره امامی است واقع ش...
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1024غاردستسازخالوحسین