ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.
آبشار ایگل
آبشار ایگلدره ایگل دره ای آرام با طبیعتی زیبا است.
لالون
لالون لالون دره بهمن های زمستانی و تونل های برفی تابستانی تهران است.
تلخ آب لالون
تلخ آب لالونتلخ آب چشمه ای با آب با املاح با مزه تیز در کنار آبی شیرین.
شکار یک لبخند
شکار یک لبخندشکار یک لبخند در آرامش کودکانه در خانه باغ های گذشته که امروز خرابه ای بیش نمانده است.شاید این تصویری از کودکی خودم باشد.5.0 بر اساس 1 رای
ارتفاعات اسفجیر و مراتع زیبا با تنوعی از گیاهان دارویی
ارتفاعات اسفجیر و مراتع زیبا با تنوعی از گیاهان داروییارتفاعات اسفجیر و مراتع زیبا با تنوعی از گیاهان دارویی که متاسفانه به خاطر چرای نامناسب و بی موقع دام در وضعیت فرسایش خاک قرار دارد.آنخ(کاکوتی) - گله ...
آق امام
آق امامآق امام،امامزاده ای در پشت کو های سرسبز وزیبای اسفجیر استراحتگاه مردمان گذشته از پستی و بلندی های این کوه،یک شب در اتاقک این امامزاده در چهاردهمین روز...
زیباییهای کوه های جوزان
زیباییهای کوه های جوزانجوزان روستایی است با خانه های گلی قدیمی و در دو طبقه یا بالا خانه با دروازه های چوبی بزرگ.5.0 بر اساس 1 رای
دشت هویج (لواسان - افجه)
دشت هویج (لواسان - افجه)دشت هویج(لواسان - افجه)
سرچشمه آبشارهای افجه
سرچشمه آبشارهای افجهبا دو و نیم ساعت پیاده روی سبک از افجه یک روز اردیبهشتی رو در کنار این آبشارهای زیبا و برف های دون دون شده بگذرانید.چنانچه تمایل به میل "برف شیره"(شی...
شکل کاج در دل کوه های جاده چالوس
شکل کاج در دل کوه های جاده چالوسشکل کاج در دل کوه های جاده چالوس
امامزاده سپهسالار در جاده چالوس
امامزاده سپهسالار در جاده چالوسدر منطقه آسارا از جاده چالوس جدا شده و با ده دقیقه رانندگی در جاده ای دیدنی مشرف به جاده چالوس یک روز غیر تعطیل را به آرامی سپری کنید از امکانات موجود...
دره جورد
دره جورددر تاریخ 20/1/89 به اتفاق حمید در این طبیعت خوش گذشت.
75 Rows,1 of 723

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 88458تصویردماوندزیبادودتهرانآبشارایگلهایدربنددرختکهنکورانتیمشکرآهارآلبالوزارهایامامزادهخوشناملزورروستایتنگهلاسکآدرانلالهزارخروجیخوارسسمتدرهبرقاننماینمرودگرگنیزاماننبودهاندجونمخواهیدغارچشمفیلیهراندهمسیربورنیکرنگطبیعتجنگلزیرآبخانهمتروکهسبزآسمانزیرآبدریاچهنمکمرنجابکاشانتپهماسهبادیمرنجابزیبایجوردباغاتاردینهچشمهتیزباغشاهزادههتلدریاییاسکلهبریسجاموجمالگنجعلیخانپاسارگادعظمتهستهاینجاستمراقبباشیمانرژیدارهمیرهسکوتتختجمشیدروزگارچیایطوکاکوآرامشکودکانچوگانمعبدآناهیتابیشاپورپنجرهآسمانساحلبوشهرصبحآرامگناوهصافدلمردمانشصافگناوهخرماانارپرتقالنیلوفرنرگسیهوبگوبهشتهکازروندارآبادبزرگراههمتدرهایابیانهحکایتدلهایشترعصبانیجزیرهجلوهگرمفرازفرودگذشتهویرانیشروعگیریبازینورآلوچهشکوفهبرفیلباسدخترکانکرمانجقشلاقدیروزییلاقیخالیسکنهدشتکوهآسمانیتماشایرقصکرمانجیپوششدربانسرچاویاحترامگردشگرانکمرکردهمقدسگواراوگلییلاقمصرخانورودیمعدنزغالسنگهویجلواسانافجهسرچشمهآبشارهایشکلکاججادهچالوسسپهسالارشکارلبخندارتفاعاتاسفجیرمراتعتنوعیگیاهانداروییامامزیباییهایجوزانلالونتلخ