خرم رفیعی خرم رفیعی عضویت از دوشنبه 30 خرداد 1390
سنگ نگاره های دهتل- بستك
سنگ نگاره های دهتل- بستكدهتل Dehtal یکی از روستاهای شهرستان بستک Bastak ازتوابع استان هرمزگان است که دارای سنگ نگاره های petroglyphs فراوان و با قدمت کهن است. نگارنده از طریق...
طبیعت زیبا و بكر منطقه دَركَن(Darkan) دهتل. هرمزگان
طبیعت زیبا و بكر منطقه دَركَن(Darkan) دهتل. هرمزگاننی زار و نخل در كنار رودخانه شور دهتل چشم اندازی شگرف و دیدنی را در این منطقه پدید اورده است.
آثار تمدن ایلام کهن در سنگ نگاره های دهتل
آثار تمدن ایلام کهن در سنگ نگاره های دهتلیکی از مهمترین اقوامی که هنگام ورود آریایی ها به ایران در ایران زندگی می کردند ایلامی ها بودند. ایلامی ها چندین قوم بودند که از سه، تا هزار سال قبل...
3 Rows,